یاد رفتگاں : بیاد نشتر خیر آبادی : احمد علی برقی اعظمی