گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی بمناسبت بزرگداشت مولوی در ھند در خانہ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در دھلی نو ، ھند دکتر احمد علی برقی اعظمی

گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی بمناسبت بزرگداشت مولوی در ھند در خانہ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در دھلی نو ، ھند
دکتر احمد علی برقی اعظمی
افتخار ھند و ایران مولوی است
نازش دانش پژوھان مولوی است
مرجع ارباب عرفاں مولوی است
محرم اسرار یزدان مولوی ست
در زبان فارسی در مثنوی
شارح آیاتِ قرآن مولوی است
مثنوی سرچشمہ رشد و ھدی است
دوستدار نوع انسان مولوی است
می دھد پیغام انسان دوستی
غمگسار دلفگاران مولوی است
در جہان معنوی معرفت
رھبر روشن ضمیران مولوی است
روشن است از قونیہ تا شرق و غرب
روشنی نور ایمان مولوی است
قدردانِ اوست برقی اعظمی
سرگروہِ بزمِ رندان مولوی است