نعت رسول مقبول ﷺ بعنوان رودادِ دل : احمد علی برقی اعظمی