شاعر خوش فکر و خوش گفتار برقی اعظمی : بقلم عارف حسن کاظمی