شاعرِ خوش فکر و خوش گفتار برقی اعظمی تحریر : جناب عارف حسن کاظمی