درپردہ میر ا دشمنِ جاں یار ہی رہا : احمد علی برقی اعظمی