بیاد و تجلیل و بزرگداشت غزلخوانِ دلنواز شاد روان مہدی حسنؔ بمناسبت سالگرد درگذشت ۱۳ ژوئن ۲۱۰۲ میلادی دکتر احمد علی برقی اعظمی

بیاد و تجلیل و بزرگداشت غزلخوانِ دلنواز شاد روان مہدی حسنؔ 
بمناسبت سالگرد درگذشت  ۱۳ ژوئن ۲۱۰۲ میلادی
دکتر احمد علی برقیؔ اعظمی
طوطیِ شکر فشان از دارِ فانی درگذشت
عندلیبِ گلشنِ شیرین بیانی درگذشت
آنکہ بودہ در صفِ نام آوران مہدی حسنؔ 
با ھزاران نغمہ ھای جاودانی درگذشت
روشنیٔ محفلِ اردو غزل خاموش شد
رونقِ بزمِ نشاط و شادمانی درگذشت
قصر موسیقی شدہ خالی زِ فخرِ روزگار
تاجدارِ کشورِ آوازخوانی درگذشت
از صدای دلنوازش آنکہ برقیؔ اعظمی
بود ھمچو چشمۂ راحت رسانی درگذشت