بیاد استاد محترم شادروان پروفسور عبدالودود اظہر دہلوی بزرگداشت استاد ارجمند شادروان عبدالودد اظہر دہلوی دکتر احمد علی برقیؔ اعظمی

بیاد استاد محترم شادروان پروفسور عبدالودود اظہر دہلوی

بزرگداشت استاد ارجمند شادروان عبدالودد اظہر دہلوی

دکتر احمد علی برقیؔ اعظمی
مظہر فہم و فراست بود اظہر دھلوی
گوھرِ گنجِ سعادت بود اظہر دھلوی

کرد شمعِ فارسی را ضوفشاں در طول و عرض
بر فرازِ اوجِ شہرت بود اظہر دھلوی
بود استادِ شفیقم ھرچہ من ھستم ازاوست
پیکرِ مہر و محبت بود اظہر دھلوی
بود در دھلی یکی از چہرہ ھای سرشناس
افتخارِ ملک و ملت بود اظہر دھلوی
باب ترویجِ زبان فارسی را باز کرد
دوستدار علم و حکمت بود اظہر دھلوی
بود دانشگاہِ نہرو از حضورش سرفراز
مرجعِ اہل بصیرت بود اظہر دھلوی